Back to top

Všeobecné obchodní podmínky www.lindaformatuje.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.lindaformatuje.cz

I. Vybrané pojmy

Zhotovitel:

Ing. Tomáš Novotný, IČ 01091123, Palachova 1105/4, Hradec Králové, 50006, web: www.lindaformatuje.cz, email: info@lindaformatuje.cz, bankovní spojení: FIO, číslo účtu: 2100663636/2010.

Objednatel:

Zájemce o úpravu vlastní písemné práce, jehož iniciály jsou uvedeny v objednávce.

Objednávka:

Vyplněný objednávkový formulář obsahující písemnou práci určenou k úpravě, soubor se směrnicemi, identifikační údaje objednatele, jako jsou jméno a příjmení objednatele, telefonní číslo a emailová adresa.

VOP:

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravující smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem.

II. Smluvní vztah

Smluvní vztah vzniká mezi objednatelem - osobou, která v souladu s těmito VOP vystaví zhotoviteli objednávku, a zhotovitelem uvedeným v článku I.

III. Předmět činnosti

Služba „Linda formátuje“, poskytovaná přes webové prostředí www.lindaformatuje.cz, zahrnuje formátování textu závěrečných prací (diplomových, bakalářských, seminárek a jiných textů) dle dodané směrnice za úplatu. Směrnicí se rozumí písemné požadavky konkrétní instituce na formát práce (někdy též nazýváno jako metodické pokyny), její rozsah a další úpravy týkající se její formy (nikoli obsahu!).

IV. Způsob objednání

Objednatel si úpravu práce objednává přímo přes web www.lindaformatuje.cz. Práce určená k úpravě musí splňovat Obecné požadavky na práci zaslanou k úpravě. Objednávka úpravy práce zahrnuje nahrání závěrečné práce (diplomové, bakalářské, seminárky či jiného textu) a směrnice fakulty přímo do webového rozhraní aplikace, při kliknutí na tlačítko „Zadej práci“. Zde objednatel zároveň vyplní povinné údaje (počet stran, jméno, příjmení, email, telefon) a objednávku odešle kliknutím na tlačítko „odeslat“. Na základě takto provedené objednávky přijde na uvedený email objednatele rekapitulace jeho objednávky s platebními (cena konkrétní služby, číslo účtu, variabilní symbol) a přihlašovacími údaji (email zadaný objednatelem a automaticky vygenerované heslo), a ve které bude individuálně určen zhotovitel dle čl. 2, resp. čl. 1 těchto VOP. Objednávka se stává závaznou ve chvíli, kdy zhotovitel písemně (elektronickou poštou) potvrdí přijetí platby anebo potvrzení o provedení platby od objednatele, tímto okamžikem rovněž vzniká smluvní vztah. Při přihlášení do webového rozhraní může objednatel sledovat stav své objednávky.

V. Dodací podmínky a platební podmínky

5.1. Zhotovitel se zavazuje dodat upravenou práci standardně do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla na výše uvedeném účtu připsána platba – v případě služby Hoří to (zaškrtnutí tlačítka „Hoří to“) se zhotovitel zavazuje dodat naformátovanou práci do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla na výše uvedeném účtu připsána platba. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.

5.2. Objednatel bude o dokončení úpravy práce (do 2 nebo do 5 pracovních dnů) informován emailem, ve kterém obdrží odkaz ke stažení upravené práce na svůj pevný disk (při kliknutí na tlačítko „Stáhnout práci!“), a rovněž si objednatel bude moci práci stáhnout po svém přihlášení přímo z webové aplikace www.lindaformatuje.cz. Odesláním emailu s odkazem ke stažení práce objednateli je splněn závazek zhotovitele k dodání díla.

5.3. Cena úpravy práce zahrnuje úpravu dodané práce v souladu s dodanými směrnicemi, je smluvní a vychází z cen zveřejněných na internetových stránkách zhotovitele. Objednávkou přes webové rozhraní aplikace www.lindaformatuje.cz, tj. odesláním své práce a specifikace úpravy vyjadřuje objednatel souhlas se stanovenou cenou a termínem dodání. Hotová upravená práce bude dodána objednateli ve smluveném termínu, ten ji zkontroluje a potvrdí zhotoviteli její přijetí. Odesláním emailu s odkazem ke stažení práce objednateli je splněn závazek zhotovitele k dodání díla.

5.4. Úhradu objednatel provede bankovním převodem (Č.Ú.: 2100663636/2010 FIO v Kč). Ihned po připsání platby na výše uvedený bankovní účet anebo po přijetí písemného potvrzení o provedení platby se začínají odpočítávat dny, do kterých má být práce zhotovena - upravená. (standardně do 5 pracovních dnů, při zaškrtnutí tlačítka „hoří to“ v objednávkovém formuláři bude práce upravená do 2 pracovních dnů, viz výše).

5.5. Nárok na zaplacení ceny díla vznikne zhotoviteli dodáním díla.

VI. Záruka a reklamační řád

6.1. Zhotovitel poskytuje v rámci služby „LINDA POHOTOVOST“ bezplatnou záruku na dodanou (naformátovanou) práci v délce trvání 5 pracovních dnů ode dne přijetí dodání práce, kdy může objednatel uplatnit jakékoli úpravy, opravy či připomínky související s formátováním práce, avšak původní rozsah práce nesmí být překročen těmito úpravami o více než 3 normované strany, jinak se jedná o vícepráce a tyto budou fakturovány navíc za totožných cenových a platebních podmínek.

6.2. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla má zhotovitel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6.3. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při úpravě práce potřebnou součinnost. Zhotovitel není v prodlení se splněním svých povinností, bylo-li zapříčiněno prodlením na straně objednatele.

6.4. Vady je objednatel povinen vytknout zhotoviteli neprodleně poté, kdy se o nich dozvěděl.

6.5. Pokud zhotovitel uzná oprávněnost záruky, je povinen ji odstranit v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem. Zhotovitel je oprávněn odmítnout vadu z důvodu, že byla způsobena neodborným zásahem objednatele po předání dokončené práce.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1. Těmito VOP se řídí smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem vzniklý na základě závazné objednávky dle čl. IV. těchto VOP.

7.2. Pokud tyto VOP nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012, občanský zákoník.

7.3. Veškeré osobní údaje zpracovávané zhotovitelem o objednateli jsou pod ochranou zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

7.4. Objednatel nese plnou odpovědnost za obsah dodané práce i přiložených směrnic, zhotovitel se naopak zavazuje, že žádným způsobem nezasáhne do obsahové části dodané práce. Práva a povinnosti vyplývající ze zákona č.121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů, nejsou těmito obchodními podmínkami dotčeny. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za závěrečné hodnocení práce institucí, které je práce předložena k hodnocení.

7.5. Dnem se pro účely těchto VOP rozumí pracovní den.

7.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že na tyto VOP přistoupili na základě svobodného projevu vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

7.7. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2013.

 

V Hradci Králové dne 31.1.2013