Back to top

Diplomová práce

Diplomová práce, magisterská práce, inženýrská práce, někdy zkráceně diplomka, anglicky diploma thesis, master´s thesis - pro jednoho pomyslný vrchol vysokoškolského studia, pro druhého přestupní stanice k doktorskému a dalšímu studiu.

Aby bylo magisterské studium řádně a úspěšně ukončeno, je třeba vypracovat diplomovou práci, následně ji obhájit a složit státní závěrečné zkoušky.

Diplomová práce je svým rozsahem obsáhlejší než práce bakalářská. Svou prací by měl student prokázat své znalosti získané v průběhu studia a tvůrčí myšlení v dané problematice. Rozsah diplomové práce by měl být mezi 45 až 70 normostranami textu (bez příloh).

Stejně tak, jako Linda psala ve článku o bakalářské práci, i diplomová práce je hodnocena ze dvou hledisek - z pohledu obsahu/struktury a z pohledu formátování/grafické úpravy práce.

Formátování/grafická úprava práce

Když už je obsah práce "vypiplán" do posledního detailu, je třeba zaměřit pozornost na to, v jaké formě bude tištěná i elektronická verze práce prezentována. Zde jsou některá doporučení na formátování, která je třeba dodržet:

 • jednotné formátování jednotlivých částí práce;
 • zvolit vhodný typ písma - patkové i bezpatkové (Times, Courier, Arial, Calibri);
 • dle pokynů školy dodržovat řádkování textu - obvykle bývá nastaveno 1,5;
 • vhodné nastavení okrajů stránek - pro jednostranný i oboustranný tisk, vakáty;
 • číslování stránek např. až od strany s úvodem;
 • víceúrovňové číslování nadpisů - stylem, nikoliv ručním zadáním čísel;
 • nastavení nové kapitoly na další straně;
 • titulky grafů, tabulek, obrázků vkládáme pomocí funkce, také ne ručně;
 • seznamy generujeme z dříve vytvořených titulků jednotlivých objektů (obrázků, tabulek apod.);
 • ... a tak dále a tak dále - je toho skutečně mnoho :-)

Tohle všechno a ještě mnohem více LINDA UMÍ A RÁDA TVOU PRÁCI NAFORMÁTUJE. Nechej grafickou úpravu práce na profících, s kvalitou odvedené práce budeš jistě spokojen!

Naformátovat práci

Struktura práce

Jistě již máš z dob psaní bakalářky se strukturou práce jisté zkušenosti, ale jelikož je opakování "matka moudrosti", Linda zde  uvádí přehled základní struktury práce:

 • Titulní list - zadej název školy, práce, své jméno vč. titulu (Bc.), rok odevzdání;
 • Zadávací list - výstup ze systému školy, není u všech škol podmínkou;
 • Čestné prohlášení - přesný text nalezneš v metodických pokynech fakulty;
 • Poděkování - vedoucímu práce, osobám podílejícím se na výzkumu;
 • Obsah - vygenerovaný automaticky, žádné ruční vypisování;
 • Anotace/Abstrakt v češtině a klíčová slova;
 • Annotation/Abstract a keywords v angličtině, či v jiném jazyce studia;
 • Úvod - seznámení s problematikou, použité metody, členění práce;
 • Teoretická část - popis aktuálního stavu problematiky, teoretická východiska;
 • Praktická část - naplnění stanovených cílů práce, řešení problému;
 • Zhodnocení a doporučení - k jakým výsledkům výzkum vedl, doporučení pro praxi;
 • Závěr - zhodnocení naplnění cílů práce, varianty rozšíření současné práce;
 • Literatura/zdroje - knižní a webové  zdroje, impaktované časopisy, články, rozhovory;
 • Seznam obrázků, tabulek, grafů, příloh - generujeme automaticky z titulků;
 • Přílohy - tabulky a grafy většího rozsahu, velké obrázky apod.

V případě, že si nejsi s čímkoliv s formátováním/grafickou úpravou práce jistý, OZVI SE LINDĚ, společně jistě naleznete uspokojivé řešení ;-)