Back to top

Bakalářská práce

Bakalářská práce, anglicky Bachelor's thesis, je pomyslná třešinka na dortu za studiem tříletého bakalářského oboru. Úspěšné obhájení bakalářské práce a složení státních závěrečných zkoušek je završeno obdržením vysokoškolského bakalářského diplomu.

Bakalářská práce je zpravidla posuzována ze dvou hledisek - obsahovéhoformálního. Obsah bez formy a forma bez obsahu je jako telefon bez "šťávy": všichni víme, jaké to je :-) Formální úprava je také někdy označována jako grafická úprava/formátování práce. Je pravidlem, že každá škola má své vlastní požadavky, které uvádí v metodických pokynech.

Z formálního (grafického) hlediska by bakalářská práce měla splňovat následující:

 • jednotná grafická úprava v celé práci;
 • užití vhodného typu písma;
 • konzistentní nastavení řádkování textu;
 • nastavení okrajů vhodného pro tisk a vazbu;
 • číslování stránek například až od úvodu, římské číslování příloh;
 • víceúrovňové číslování nadpisů;
 • nová kapitola na další stránce;
 • titulky obrázků, tabulek vkládané funkcí;
 • generované seznamy - obsah, seznam obrázků, grafů, příloh apod.;
 • ... další dle požadavků školy a povahy psaného textu.

Nerozumíš tomu, jak má Tvoje práce po formální stránce vypadat a jak dosáhnout jejího profesionálního vzhledu? Program pro úpravu textu s Tebou nechce spolupracovat? 

Nedělej si s tím starosti, s formální úpravou práce Ti Linda ráda pomůže! Odešli svou objednávku formátování přes naši aplikaci a problém formální úpravy můžeš hodit za hlavu.

Naformátovat práci

S obsahem bakalářské práce si budeš muset poradit sám, Linda Ti zde v několika bodech sepsala, co by solidní bakalářka měla obsahovat. Podrobnější požadavky k obsahu práce najdeš v metodických pokynech své školy.

Z obsahového hlediska by v práci nemělo chybět:

 • Titulní list - název školy, název práce, jméno autora, rok odevzdání práce;
 • Zadávací list - výstup ze systému školy, není u všech škol podmínkou;
 • Čestné prohlášení - text bývá uveden v metodických pokynech školy;
 • Poděkování - vedoucímu práce, osobám spolupracujícím na výzkumu;
 • Obsah práce - vygenerujeme automaticky, otrocky nevypisujeme ručně;
 • Anotace/Abstrakt v češtině a klíčová slova;
 • Annotation/Abstract a keywords v angličtině, případně v jiném jazyce studia;
 • Úvod do problematiky - seznámení s problematikou, metody, hypotézy, cíle;
 • Teoretická část - popis aktuálního stavu problematiky, teoretická východiska;
 • Praktická/výzkumná část - naplnění cílů práce, řešení problému;
 • Výsledky a doporučení - co bylo výzkumem zjištěno, doporučení pro praxi;
 • Závěr - zhodnocení naplnění cílů práce, varianty rozšíření současné práce;
 • Seznam literatury - knižní a internetové  zdroje, impaktované časopisy, články;
 • Seznam obrázků, tabulek, grafů, příloh - generujeme automaticky z titulků;
 • Přílohy - tabulky a grafy většího rozsahu, obrázky.

Častá je i otázka, jak dlouhá by bakalářská práce měla být. To záleží na pokynech každé školy, doporučuje se rozsah 35 až 45 normostran. V případě dotazů se neváhej Lindy zeptat - určitě ti ráda poradí :-)